Hvad må der gøres?

Vor bevægelses brændende problemer

Vladimir Lenin (1902)

 

Korrektion til Hvad Må Der Gøres? [94]

Den Initiativgruppe, som jeg omtaler i brochuren Hvad Må Der Gøres? s. 141, [a] anmoder mig om at gøre følgende korrektion til fremstillingen af dens medvirken i forsøget på at forsone de udenlandske socialdemokratiske organisationer:

»Af gruppens tre medlemmer forlod kun ét Forbundet i slutningen af 1900, de øvrige først i 1901, efter at de havde indset umuligheden af at opnå Forbundets samtykke til en konference med Iskras udlandsorganisation og den Revolutionære Organisation Sotsial-Demokrat, – hvori Initiativgruppens forslag netop bestod. Dette forslag afviste Forbundets administration til en begyndelse med den motivering, at de personer, der indgik i den mæglende initiativgruppe »ikke var kompetente«, idet den samtidig udtrykte ønsket om at træde i direkte kontakt med Iskras udlandsorganisation. Snart meddelte imidlertid Forbundets administration Initiativgruppen, at den efter udgivelsen af det første nummer al Iskra, hvori var trykt en notits om spaltning i Forbundet, havde ændret sin beslutning og ikke ønskede at træde i kontakt med Iskra. Hvordan skal man herefter forklare udtalelsen fra et medlem af Forbundets administration, at Forbundets afvisning af konferencen udelukkende var fremkaldt af dettes utilfredshed med Initiativgruppens sammensætning? Ganske vist er Forbundets administrations samtykke til konferencen i juni sidste år ligeledes uforståelig: Notitsen i Iskras første nummer stod jo stadig ved magt, og Iskras afvisende holdning over for Forbundet trådte endnu tydeligere frem i Sarjas første hæfte og i Iskra nr. 4, som udkom før junikonferencen.«

N. LENIN

Iskra nr. 19, 1. april 1902.

Noter

a. Se dette bind s. 200. – Red.

Forlaget Tidens noter

94. Korrektion til Hvad Må Der Gøres? blev trykt i Iskra nr. 19. 1. april 1902. – S. 207.


Sidst opdateret 9.9.2008