Overgangsprogrammet

Leon Trotskij, 1938

 

Noter

Amsterdam-Internationalen: den gængse betegnelse for den socialdemokratisk dominerede Internationale Føderation af Fagforeninger, der havde hovedkvarter i Amsterdam.

Anarko-syndikalisme modsætter sig parlamentariske aktiviteter og politiske partier. Den forestiller sig en ny samfundsmæssig orden, der skal skabes og styres af uafhængige fagforeninger eller industriforeninger. I Spanien, hvor anarkosyndikalisterne til at begynde med var den stærkeste gruppering på venstrefløjen, endte de med at støtte den borgerlige folkefrontsregering.

Anden Internationale blev organiseret i 1889 som Første Internationales efterfølger. Den var en løs sammenslutning af nationale socialdemokratiske partier og arbejderpartier og omfattede både revolutionære og reformistiske elementer. Den stærkeste og mest autoritative sektion var det tyske socialdemokrati. Dens progressive rolle var udspillet i 1914, da dens største sektioner, imod dens principper og beslutninger, støttede deres imperialistiske regeringer under 1. verdenskrig.

Blum, Leon (1872-1950) var leder af Det Franske Socialistparti i 1930'erne og premierminister i den første folkefrontsregering i 1936.

Bolsjevikkerne blev ledet af Lenin og begyndte i 1903 som en fraktion i Det Russiske Socialdemokratiske Arbejderparti. Senere blev de efter en splittelse et selvstændigt parti. Efter Oktoberrevolutionen i 1917 ændrede de navn til Det Kommunistiske Parti.

Bonapartisme: et udtryk Trotskij anvendte til at beskrive et diktatur eller et regime med visse diktatoriske træk i perioder, hvor et klasseherredømme ikke er sikkert. Den støtter sig til militær, politi og statsbureaukrati snarere end parlamentariske partier eller en massebevægelse. Trotskij så to typer: en borgerlig og en sovjetisk. Se Trotskijs bog Revolutionen forrådt.

Butenko, Fjodor: stalinistisk diplomat, som gik over til fascismen i februar 1938 og i Rom erklærede, at han repræsenterede en udbredt fascistisk indstilling i Sovjetunionen.

CIO, Committee of Industrial Organizations: dannet i oktober 1935 som en komite inden for den konservative landsorganisation, American Federation of Labor (AFL), for at fremme den faglige organisering af de uorganiserede masseindustrier, som AFL stort set havde ignoreret indtil da. De konservative AFL-ledere ekskluderede CIO-forbundene i 1938 og tvang dem til at danne deres egen nationale organisation. Efter en række diskussioner om sammenslutning blev AFL og CIO forenet i 1955.

Epigoner er disciple, som forfalsker og forvansker deres leders lære. Trotskij brugte udtrykket om stalinisterne, som hævdede at være leninister. Før 1917 mente Lenin, at den næste russiske revolution ville hvile på "proletariatets og bøndernes demokratiske diktatur", dvs. en alliance mellem arbejderne og bønderne inden for rammerne af et borgerligt demokrati. I 1917 erstattede han det med perspektivet om proletariatets diktatur (arbejderstat) støttet af bønderne. Udviklingen i Lenins tænkning omkring dette spørgsmål efterspores af Trotskij i The Permanent Revolution og The Three Conceptions of the Russian Revolution i Writings of Leon Trotsky, 1939-40.

Fjerde Internationale: Trotskij dannede Venstreoppositionen i 1923 i et forsøg på at reformere Komintern, der begyndte at blive domineret af Stalin og de privilegerede bureaukrater, som han repræsenterede. Venstreoppositionen kæmpede for at erstatte Stalins politik for "socialisme i et land" med den revolutionære internationalismes og arbejderdemokratiets program. I 1933 kom Hitler til magten uden at møde alvorlig modstand fra hverken de tyske socialdemokrater eller kommunistpartiet. Da Komintern godkendte det tyske kommunistpartis katastrofale politik, fastslog Trotskij og Den Internationale Venstreopposition (som dannedes i 1930), at man måtte opbygge en ny internationale, som dannedes i 1938.

Folkefrontspolitik: en højrepolitik som Komintern gennemførte i 1935. Den gik ud på at danne koalitionsregeringer mellem arbejderpartierne og de liberale kapitalistiske partier. I Frankrig trådte en folkefrontsregering til i 1936 på højdepunktet af en radikaliseringsbølge, som omfattede okkupationsstrejker og andre militante aktioner. Leon Blum, den kortlivede regerings premierminister fra det franske socialistparti, handlede som strejkebryder mod den franske arbejderklasse og vægrede sig mod at komme de spanske arbejdere og bønder til hjælp, da de befandt sig i en kritisk fase i deres forsøg på at forhindre fascismens fremmarch.

Ford, Henry (1863-1947), reaktionær bilfabrikant, der var en af de kapitalister, som af New Deal-tilhængere og stalinisterne blev betegnet som "økonomisk royalist".

Frygisk hue: tætsluttende konisk hue, der sættes i forbindelse med den franske revolution og republikanisme. Kaldes også frihedshue.

Goebbels, Joseph Paul (1897-1945): grundlægger og redaktør af det nazistiske blad Der Angriff. Han var propagandaminister i årene efter 1933.

GPU: det hemmelige sovjetiske politi.

Hitler, Adolf (1889-1945) var leder af Det Tyske Nationalsocialistiske Parti (Nazist-partiet) og forfatter til Mein Kampf (Min Kamp). Han oprettede et fascistisk regime i Tyskland i 1933 og begik selvmord i slutningen af 2. verdenskrig.

Højreoppositionen: højrefløjen i det russiske kommunistparti under ledelse af Bukharin og Rykov, der var modstander af Stalins venstre-ekstremistiske politik i 1928-29. Dens ledere overgav sig og blev henrettet i 1938 efter den 3. Moskvaproces.

Jouhaux, Leon (1879-1954): generalsekretær fra 1909 i den franske arbejderføderation (CGT), som han fik til at slutte op bag den imperialistiske krig i 1914. Han var modstander af den russiske revolution og fransk delegat i Nationernes Forbund.

Juli-dagene (juli 1917): begyndte med spontane demonstrationer af russiske arbejdere og soldater, men endte med et midlertidigt tilbageslag for revolutionen og kraftig undertrykkelse af bolsjevikkerne fra Kerenskij-regeringens side, der blev støttet af Mensjevikkerne og De Socialrevolutionære.

Kadetterne (forkortelse af Det Konstitutionelle Demokratiske Parti) var et russisk borgerligt parti, der gik ind for et konstitutionelt monarki og moderat liberalisme. Under ledelse af Miljukov dominerede de den kapitalistiske provisoriske regering efter februar 1917.

Komintern: Den kommunistiske Internationale eller 3. Internationale. Blev under Lenins ledelse i 1919 organiseret som 2. Internationales revolutionære efterfølger.

London-Bureauet var en løs organisation af centristiske partier, der ikke var tilknyttet 2. eller 3. Internationale, men var imod dannelsen af 4. Internationale. Blandt dets medlemmer i 1938 var Det Britiske Uafhængige Arbejderparti (ILP), De Franske Arbejderes og Bønders Socialistiske Parti og Det Spanske Arbejderparti af Marxistisk Enhed (POUM). London-Bureauet forsvandt med 2. verdenskrigs udbrud.

Mensjevikker: en gruppe inden for det russiske socialdemokratiske parti, som blev ledet af Julius Martov i 1903 i opposition mod Lenin. Senere anvendes ordet til at betegne reformistiske socialister.

Mussolini, Benito (1883-1945): grundlæggeren af fascismen i Italien. Han startede sin karriere som venstrefløjs-socialist, men blev chauvinist under 1. verdenskrig. Med støtte fra de italienske bankiers og industrifolk kom han til magten i 1922. Han blev dræbt af italienske partisaner under flugtforsøg fra Italien.

New Deal: Roosevelt-administrationens plan for at gribe ind i de økonomiske problemer, som opstod i forbindelse med den store depression i 1929 og de politiske problemer arbejderklassens radikalisering førte til. Roosevelt-administrationen foreslog forskellige hjælpeprogrammer og juridiske reformer som National Recovery Act. New Deal-reformismen gav kapitalistklassen mulighed for at give det udseende af, at den afstod visse rettigheder til arbejderklassen, mens den i virkeligheden stærk begrænsede disse rettigheder. I 1936 støttede kommunistpartiet Roosevelt som en version af en folkefrontsregering og hjalp ham til at hægte arbejderbevægelsen på Det Demokratiske Parti på et tidspunkt, hvor stemningen for et selvstændigt arbejderparti var betydelig.

Pariserkommunen var det første eksempel på en arbejderregering. Den havde magten fra 18. marts 1871 til 28. maj 1871, før den blev styrtet i en række blodige slag.

Den permanente revolution: teorien om den permanente revolution, der blev udarbejdet af Trotskij, fastslår bl.a., at for at fuldende og konsolidere selv borgerligt-demokratiske opgaver såsom en jordreform i et underudviklet land, må revolutionen gå ud over den demokratiske revolutions grænser og bevæge sig ind i den socialistiske. Arbejderklassen, der er den stærkeste og mest konsekvent revolutionære klasse, vil som oftest stille sig i spidsen, og når den kommer til magten, begynder den at udføre ikke alene den demokratiske revolutions opgaver, men også den socialistiske revolutions. Sådan en revolution vil derfor ikke foregå i "stadier" (først et stadium med kapitalistisk udvikling, som en gang i fremtiden efterfølges af en socialistisk revolution) men vil være uafbrudt eller permanent" idet den straks går over i et efter-kapitalistisk stadium. Se Trotskijs bog The Permanent Revolution og Results and Prospects.

POUM-ister tilhørte Det Spanske Arbejderparti af Marxistisk Enhed (POUM), et centristisk parti skabt af tidligere venstre-oppositionister og tidligere højreoppositionister i 1935. Det sluttede sig til folkefrontsregeringen i Katalonien i 1936. Se Trotskijs The Spanish Revolution (1931-39).

Reiss, Ignace: GPU-agent som brød med Stalin i sommeren 1937 og sluttede sig til Fjerde Internationalisterne. Han blev myrdet af GPU-agenter i Schweiz i september 1937.

Roosevelt, Franklin Delano (1882-1945), var demokratisk præsident i USA fire gange i 1933-45.

Socialisme i ét land var en teori, der blev fremsat af Stalin i 1924 og senere indoptaget i Kominterns program og taktik. Den blev et ideologisk dække for en opgivelse af revolutionær internationalisme og blev brugt til at retfærdiggøre omdannelsen af de kommunistiske partier i hele verden til lydige redskaber for Kremls udenrigspolitik. Se Trotskijs The Third International After Lenin.

Socialrevolutionære, eller Det Socialrevolutionære Parti blev dannet i 1900 og fremstod i 1901-2 som det politiske samlingspunkt for alle tidligere narodniske (populistiske) strømninger. Det havde en dominerende indflydelse blandt bønderne før 1917. Højrefløjen blev ledet af Kerenskij. De venstresocialrevolutionære var med i en koalitionsregering sammen med bolsjevikkerne umiddelbart efter Oktoberrevolutionen, men gik snart over til oppositionen og organiserede kontrarevolutionære aktioner.

Stakhanovisme: et særligt system for tempoopskruning og rationalisering i produktionen. Det blev indført i Sovjetunionen i 1935 og førte til store lønforskelle og udbredt utilfredshed blandt arbejderne.

Stalin, Josef V. (1879-1953) sluttede sig til Det Russiske Socialdemokratiske Parti i 1896, sluttede sig til bolsjevik-fraktionen i 1904 og blev medlem af dens centralkomite fra 1912. Han tilhørte højrefløjen, inden Lenin vendte tilbage til Rusland i 1917. Han var nationalitetskommisær i den første sovjetregering og blev generalsekretær i kommunistpartiet i 1922, en post han brugte til at skabe sig en meget stærk stilling gennem bureaukratisering af partiet og statsapparatet. Lenin krævede i 1923, at han blev fjernet fra denne post, men efter Lenins død i 1924 ryddede Stalin efterhånden sine væsentligste modstandere af vejen med Trotskij som den første, indtil han blev partiets og Sovjetunionens faktiske diktator i 1930'erne og til sin død.

Thälmann, Ernst (1886-1944): tysk kommunistleder. Udførte Kremls skæbnesvangre politik fra 1929 til 1933. Stalinisterne splittede arbejderklassens rækker og tillod således Hitlers magtovertagelse uden kamp. Han døde i nazistisk koncentrationslejr.

Thermidor var den måned i den borgerlige franske revolutions kalender, hvor de revolutionære jakobinere, under ledelse af Robespierre, blev styrtet af en reaktionær fløj af revolutionen, som var reaktionær, men ikke gik så vidt som til at genoprette det feudale regime. Trotskij brugte udtrykket som en historisk analogi til at betegne det konservative stalinistiske bureaukratis magtovertagelse inden for rammerne af de nationaliserede ejendomsrelationer. Se Trotskijs essay The Workers' State, Thermidor and Bonapartism i Writings of Leon Trotsky (1934-35).

Tredje periode var ifølge stalinisternes erklæring i 1928 kapitalismens sidste periode. Kominterns taktik for de næste 6 år var karakteriseret ved venstreekstremisme, eventyrpolitik, sekteriske "røde" fagforeninger og modstand mod enhedsfronten. I 1934 blev denne venstreekstremistiske politik afløst af folkefrontspolitikken (1935-39). Den "første periode" var 1917-24 (kapitalistisk krise og revolutionær opstand), den "anden periode" var 1925-28 (kapitalistisk stabilisering).

Weimar: en lille by i Tyskland, hvor regeringen for den tyske republik blev dannet i 1919. Weimar-republikken varede indtil Hitler overtog den fulde magt i 1933.

 


Sidst opdateret 12.6.00