Udkast til dekret om gennemførelsen af bankernes nationalisering

Vladimir Lenin (dec. 1917)


Udkastet blev skrevet i december 1917 og tryktes første gang i 1918 i tidsskriftet Narodnoje Khosjajstvo nr. 11.

Oversat til dansk af Gelius Lund.

Fra Lenin: Udvalgte værker, bind 10, s. 75-78, Forlaget Tiden, København 1983.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 26. dec. 2008


Levnedsmiddelforsyningens kritiske tilstand, faren for en hungersnød, der er skabt af kapitalisternes og embedsmændenes spekulation og sabotage og af det almindelige kaos, nødvendiggør ekstraordinære revolutionære foranstaltninger i kampen mod dette onde.

For at alle statens borgere og først og fremmest alle arbejdende klasser under ledelse af deres sovjetter af arbejder-, soldater- og bonderepræsentanter straks og alsidigt, uden at lade sig standse af noget og med de mest revolutionære metoder kan optage en sådan kamp og gå i gang med at organisere et normalt økonomisk liv i landet, fastsættes følgende regler:

Udkast til dekret om gennemførelsen af bankernes nationalisering og de i forbindelse hermed nødvendige foranstaltninger

1. Alle aktieselskaber erklæres for statsejendom.

2. Aktieselskabernes bestyrelsesmedlemmer og direktører, samt alle aktionærer, der tilhører de rige klasser (dvs. har en samlet formue på over 5000 rubler eller indtægter på over 500 rubler om måneden), er forpligtet til i fuld orden at fortsætte med at lede foretagendernes forretninger, idet de efterkommer loven om arbejderkontrol, forelægger statsbanken alle aktiver og aflægger ugentlige beretninger om deres virksomhed til de lokale sovjetter af arbejder-, soldater- og bonderepræsentanter.

3. Indenrigske såvel som udenrigske statslån annulleres (tilintetgøres).

4. Små indehavere af obligationer og alle slags aktier, dvs. indehavere, der tilhører de arbejdende klasser, holdes fuldstændig skadesløse.

5. Der indføres almindelig arbejdspligt: Alle borgere af begge køn i alderen fra 16 til 55 år er forpligtet til at udføre de arbejder, der fastsættes af de lokale sovjetter af arbejder-, soldater- og bonderepræsentanter eller af andre af sovjetmagtens organer.

6. Som første skridt til gennemførelse af den almindelige arbejdspligt bestemmes, at personer, tilhørende de rige klasser (se § 2), skal have en arbejds- og forbrugsbog eller en arbejds- og budgetbog, føre den korrekt og forevise den for den pågældende arbejderorganisation eller lokale sovjet og dens organer til ugentlig kontrol med udførelsen af de arbejder, som hver enkelt har påtaget sig.

7. Af hensyn til den rigtige beregning og fordeling både af levnedsmidler og af andre nødvendighedsartikler er alle statens borgere forpligtet til at træde ind i en eller anden brugsforening. Levnedsmiddelforvaltningerne, forsyningskomiteerne og lignende organisationer samt jern-banearbejder- og transportarbejderforbundene fører under ledelse af arbejder-, soldater- og bonderepræsentanternes sovjetter kontrol med gennemførelsen af denne lov. Personer fra de rige klasser forpligtes i særdeleshed til at udføre de arbejder, som sovjetterne måtte pålægge dem for at organisere brugsforeningerne og lede deres forretninger.

8. Jernbanearbejdernes og -funktionærernes fagforbund er forpligtet til så hurtigt som muligt at udarbejde og straks at påbegynde gennemførelsen af ekstraordinære foranstaltninger til en bedre organisering af godstrafikken, særlig hvad angår tilførsler af levnedsmidler, brændsel og andre yderst nødvendige artikler. Herved må de først og fremmest efterkomme bestillinger og ordrer fra arbejder- og bonderepræsentanternes sovjetter og derefter fra institutioner, der har fuldmagter fra disse og fra Det øverste Råd For Samfundsøkonomien.

Endvidere pålægges det jernbanearbejderforbundene i samarbejde med de lokale sovjetter på den mest energiske måde og uden at vige tilbage for revolutionære foranstaltninger at bekæmpe smughandelen og ubarmhjertigt at forfølge alle spekulanter.

9. Arbejderorganisationerne, funktionærforbundene og de lokale sovjetter er forpligtet til ufortøvet at sætte de foretagender, der er lukket og demobiliseret eller ikke har arbejde, i gang med nyttigt arbejde og produktion af nødvendige produkter og at opdrive bestillinger, råmaterialer og brændsel. De lokale fagforeninger og sovjetter må under ingen omstændigheder udsætte denne virksomhed og skal endvidere påbegynde udveksling af landbrugsprodukter med byprodukter, før de har modtaget særlige befalinger fra oven, ligesom de er forpligtet til nøje at rette sig efter direktiver og anordninger fra Det øverste Råd For Samfundsøkonomien.

10. Personer fra de rige klasser er forpligtet til at indsætte alle deres penge i statsbanken og dens afdelinger eller i sparekasserne og får ikke mere end 100-125 rubler om ugen (alt efter hvad de lokale sovjetter fastsætter) til deres behov. Til produktions- og handelsformål udbetales der dem kun penge efter skriftlig attest fra arbejderkontrollens organer.

Til kontrol med den virkelige gennemførelse af denne lov vil der blive indført regler for ombytning af de for tiden gældende pengesedler med andre, og enhver, der gør sig skyldig i bedrageri overfor staten og folket, straffes med konfiskation af hele sin ejendom.

11. Den samme straf, samt fængselsstraf eller afsendelse til fronten eller tvangsarbejde idømmes alle, der forbryder sig mod denne lov, alle sabotører, strejkende embedsmænd og spekulanter. De lokale sovjetter og deres organer er forpligtet til ufortøvet at iværksætte de mest revolutionære foranstaltninger til bekæmpelse af disse sande folkefjender.

12. Fagforbundene og andre af det arbejdende folks organisationer organiserer i samarbejde med de lokale sovjetter med deltagelse af de pålideligste personer, der anbefales af partiorganisationerne og andre organisationer, mobile grupper af kontrollører til at overvåge gennemførelsen af denne lov, for at kontrollere arbejdets kvantitet og kvalitet og for at drage personer, der har gjort sig skyldige i brud på eller omgåelse af loven, til ansvar for den revolutionære domstol.

Arbejdere og tjenestemænd i de nationaliserede virksomheder er forpligtet til at virke af al kraft og iværksætte vidtgående foranstaltninger for at forbedre arbejdets organisering, styrke disciplinen og forhøje arbejdsproduktiviteten. Hver uge må organerne for arbejderkontrol aflægge beretninger i Det øverste Råd For Samfundsøkonomien om, hvad der er nået i den henseende. For mangler og forsømmelse stilles de skyldige til ansvar over for en revolutionsdomstol.


Sidst opdateret 26.12.2008