Spørgsmål til de delegerede på den russiske hærs første kongres angående demobilisering af hæren

Vladimir Lenin (17. dec. 1917)


Skrevet 17. (30. december) 1917. Trykt første gang 1927 i Sapiskakh Instituta Lenina II.

Oversat til dansk af Gelius Lund.

Fra Lenin: Udvalgte værker, bind 10, s. 79-80, Forlaget Tiden, København 1983.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 26. dec. 2008


1) Er der ringe eller stor mulighed for, at tyskerne vil begynde en offensiv i nær fremtid:

a) i henseende til den fysiske og tekniske mulighed for offensiv om vinteren:

b) i henseende til den tyske soldatermasses stemning: vil denne stemning kunne forhindre en offensiv eller dog forhale den?

2) Kan man forudsætte, at tyskerne, i tilfælde af, at fredsforhandlingerne straks afbrydes fra vor side, og at deres tropper straks går i offensiv, er i stand til at tilføje os et afgørende nederlag? Er de i stand til at tage Petrograd?

3) Er der grund til at befrygte, at en efterretning om afbrydelse af fredsforhandlingerne vil fremkalde en anarkistisk stemning i massemålestok i hæren og en flugt fra fronten, eller kan man stole på, at hæren standhaftigt vil holde fronten også efter en sådan meddelelse?

4) Er vor hær militært i stand til at modstå en tysk offensiv, hvis denne begynder 1. januar? Hvis ikke, hvor lang frist ville vor hær behøve for at kunne yde modstand mod en tysk offensiv?

5) Kan vor hær i tilfælde af en hurtig tysk offensiv trække sig tilbage i orden og bevare artilleriet, og i bekræftende fald, vil det da være muligt i længere tid at opholde en tysk fremrykning ind i det indre Rusland?

6) I almindelighed: bør man ud fra hærens tilstand bestræbe sig for at trække fredsforhandlingerne i langdrag, eller er en revolutionært skarp og øjeblikkelig afbrydelse af fredsforhandlingerne på grund af tyskernes anneksionistiske bestræbelser at foretrække som en resolut og fast omstilling, der skal berede jordbunden for muligheden af en revolutionær krig?

7) Bør man med det samme gå over til en forstærket agitation for en revolutionær krig?

8) Kan man inden for en meget kort frist (f.eks. 540 dage) organisere et rundspørge blandt ret brede dele af den aktive hær med det formål at få mere nøjagtigt udformede og fuldstændige svar på de her stillede spørgsmål?

9) Er der anledning til at formode, at konflikten med ukrainerne vil dæmpes eller måske endda blive afløst af en venskabelig samling af kræfterne, når tyskernes anneksionistiske bestræbelser bliver kendt, eller kan man tværtimod vente, at ukrainerne vil benytte sig af storrussernes vanskelige stilling til at forstærke deres kamp mod storrusserne?

10) Hvis hæren kunne afgive sin stemme, ville den da udtale sig for øjeblikkelig fred på betingelser, som var anneksionistiske (medførte tab af alle besatte områder) og økonomisk yderst byrdefulde for Rusland, eller ville den udtale sig for den yderste kraftanspændelse for at føre en revolutionær krig, dvs. for at slå tyskerne tilbage?


Sidst opdateret 26.12.2008